Μήνας : Νοέμβριος 2013

Ιεραποστολικά

Πατήρ Χρήστος Σαραντόπουλος (Ἓνας ἀφανής Ἱεραπόστολος)

Τήν 13η Αὐγούστου ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ πατήρ Χρῆστος Σαραντόπουλος ἐκ Βαλτετσίου Ἀρκαδίας, ἱστορικοῦ τόπου καί σύμβολον Ἐθνικῆς ἐγέρσεως διά τήν Ἱστορικήν πρώτη Νίκην τῶν