Μήνας : Μάιος 2010

Συλλόγου

Πεντηκοστή – απόσπασμα από την ομιλία του κ. Δημήτριου Β. Γόνη στην κοπή πίτας – Γλώσσα και Ιεραποστολή

Κοντάκιο της Πεντηκοστής είναι αποκαλυπτικό στο ζήτημα των γλωσσών των ανθρώπων. Τούτο πανηγυρικά διακηρύσσει: «Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του