Δωρεές φίλων και συνεργατών Συλλόγου

Δωρητές από κουμπαράδες – 8/4/13

Άνοιγμα κουμπαράδων υπέρ ανεγέρσεως Ιερών Ναών εις Ασίαν & Αφρικήν

Την 8/4/13, η Επιτροπή Ανοίγματος Κουμπαράδων, συνελθούσα άνοιξε 17 κουμπαράδες & καταμέτρησε το περιεχόμενον, το οποίον εύρε ανερχόμενον εις το ποσόν των ΕΥΡΩ €1359,07.

Η Επιτροπή

1. Μεθυμάκης Γεώργιος

2. Τσάβαλος Γεώργιος

3. Κοσκορέλης Αναστάσιος

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΤΜΛ. ΠΟΣΟ
1 Δαφνής Σωτήριος 184 € 130,00
2 Παπακ/ντίνου Βασιλική 185 € 66,50
3 Γλύκα Μαρκέλλα 186 € 115,00
4 Μπούσγου Κων/να 187 € 100,00
5 Αναστασίου Σωτηρία 188 € 54,00
6 Ταζανού Σεβαστή 189 € 27,11
7 Χριστοφή Αθανασία 190 € 88,40
8 Κατριβέση Βενετία 191 € 46,97
9 Ανώνυμη 192 € 120,00
10 Ανώνυμος 192 € 75,40
11 Ανώνυμος 192 € 242,50
12 Σκαφίδα Ελένη 193 € 144,51
13 (Έφη) δια Κατριβέση Βενετία 194 € 8,52
14 Γαλανού Κονδυλία 195 € 32,13
15 Συρράκος Δημήτριος 196 € 43,50
16 Χριστοδουλάκη Φωτεινή 197 € 20,40
17 Γαλανού Ειρήνη 198 € 44,13
    Σύνολο € 1.359,07