Συλλόγου

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πνευματικού του Πανελλήνιου Συλλόγου Εξωτερικής Ιεραποστολής, Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ

Θεός το τεχθέν, η δε Μήτηρ Παρθένος

«Θεός το τεχθέν, η δε Μήτηρ Παρθένος•
Τι μείζον άλλο καινόν είδεν η κτίσις;»
(Στίχοι Συναξαρίου εορτής Χριστουγέννων)

Οι στίχοι του Ιερού Συναξαρίου της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων, της μητροπόλεως αυτής όλων των Χριστιανικών εορτών, αποδίδουν άριστα και με πληρότητα το νόημα της Θείας Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του ξένου και παραδόξου μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπήσεως.

Το βρέφος, που είδε το φως της ζωής την άγια εκείνη νύκτα των Χριστουγέννων εις το σπήλαιον της Βηθλεέμ, δεν είναι ένα κοινό βρέφος, αλλά το Θείο Βρέφος. Είναι ο προαιώνιος υψηλός Θεός, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος «δι’ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν» έγινε ταπεινός άνθρωπος. «Δια τούτο σαρξ εγένετο, λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρισόστομος, ίνα ον ουκ εχώρει ουρανός, δέξηται φάτνη» (Ιωάν. Χρυσοστόμου, PG56,391),δηλ. εσαρκώθη ο φιλάνθρωπος Κύριός μας, δια να δεχθή η φάντνη Εκείνον, τον Οποίον δεν εχωρούσε ο ουρανός.

Θεία και υπερφυσική η Γέννησις του Χριστού. Θεός το τεχθέν και η Παναγία Μητέρα του είναι Παρθένος, η Αειπάρθενος και Θεοτόκος Μαρία. Μέγα, όντως, και παράδοξον θαύμα η υπέρλογη και υπερθαύμαστη Γέννησις του Θεανθρώπου Ιησού, το δουλικό σχήμα, το οποίον ενεδύθη και η άκρα ταπείνωσις και συγκατάβασίς Του δια την σωτηρίαν και απολύτρωσιν της ανθρωπότητος.

Μέχρι τότε η κτίσις και ο κόσμος όλος δεν είδε Γέννησιν του αληθινού Θεού, παρά μόνον εις τους μύθους και τα μυθεύματα μυθικών εποχών, που ήσαν πλάσματα και αποκυήματα της φαντασίας, γίνονταν λόγος δια την γέννησιν μυθικών θεών και τις δραστηριότητές των. Εις την Αγίαν Εορτήν των Χριστουγέννων το καινοφανές, πρωτόγνωρο και πρωτάκουστο είναι η αγία σάρκωσις του Θεού από την Παρθένον Μαρίαν. Είναι αυτό το οποίο διακηρύσσει ο ιερός Υμνογράφος της Εκκλησίας μας άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφων: «Μήτηρ μεν εγνώσθης υπέρ φύσιν Θεοτόκε, έμεινας δε Παρθένος υπέρ λόγον και έννοιαν• και το θαύμα του τόκου σου ερμηνεύσαι γλώσσα ου δύναται». Με απλά λόγια: Παναγία Θεοτόκε, έγινες Μητέρα κατά ένα υπερφυσικό τρόπο, χωρίς σαρκικό γάμο. Παρέμεινες όμως, όπως ήσουν, Παρθένος, υπερβαίνουσα κάθε ανθρώπινη λογική και έννοια. Και το θαύμα της αγίας και υπερφυσικής Γεννήσεως του μονάκριβου παιδιού σου δεν ημπορεί να εξηγήση καμμία γλώσσα ανθρώπου.

Ένα τόσο μεγάλο και ασύλληπτο δια την ανθρώπινη σκέψι γεγονός, εκπληκτικό και πανθαύμαστο, δεν εγνώρισε μέχρι τότε ο κόσμος και η κτίσις όλη. Ο μέγας εκκλησιαστικός ρήτωρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, με σκιρτήματα ψυχής χαρμόσυνα και πανευφρόσυνα διασαλπίζει σε πανηγυρικό τόνο: «Εκείνα τα οποία οι άγιοι Πατριάρχαι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν πάντοτε εις την σκεψιν των, οι άγιοι Προφήται τα επροφήτευαν, οι δίκαιοι επιθυμούσαν να τα ιδούν και να τα απολαύσουν αυτά όλα εξεπληρώθησαν και έγιναν πραγματικότητα με την Γέννησιν του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Και τοιουτοτρόπως ο Θεός εφανερώθη επάνω εις την γην μας με την ενσάρκωσίν Του και συναναστράφηκε με μας τους αμαρτωλούς και αδύναμους ανθρώπους. Ας έχουμε, λοιπόν, χαρά μεγάλη και ας σκιρτούν από αγαλλίασι και ευφροσύνη οι καρδιές μας, αγαπητοί».

Αυτήν την παγκόσμια λυτρωτική χαρά βιώνουμε και πρέπει να μας συγκλονίζη κατά την μεγάλην αυτήν εορτήν και πανήγυριν του ουρανού και της γης, των Αγγέλων και των ανθρώπων, του ορατού και του αοράτου κόσμου, τα άγια και κοσμοσωτήρια Χριστούγεννα.

Μόνον αυτή η πνευματική χαρά, που μεταφράζεται σε εσωτερική γαλήνη και ειρήνη, σε ένθερμη και ολοκάρδια αγάπη προς τον Σωτήρα και Λυτρωτήν και Ευεργέτην μας Θεόν και όλους τους συνανθρώπους μας αδιακρίτου καταγωγής, φυλής, γλώσσης και κοινωνικής καταστάσεως και σε ακλόνητη πίστι και εμπιστοσύνη εις τον Τρισάγιο Θεό μας και την Αγία Μητέρα μας Εκκλησία, μόνον αυτή η μεγάλη και αγνή χριστιανική χαρά, επαναλαμβάνω, έχει την δύναμι να βοηθήση την παραπαίουσα και κλονιζομένη ανθρωπότητα να ορθοποδή και να ευθυδρομή εις τον ασφαλή δρομον και την σωστική πορεία, που οδηγεί εις τον αληθινόν Θεόν μας και την τρισμακάρια Βασιλεία Του. Να γαληνεύση και να χειραγωγή τον ταραγμένο, ανήσυχο και μαστιζόμενο από αισθήματα αγωνίας και ανασφάλειας άνθρωπο, τον άνθρωπο της οικονομικής, αλλά και της βαθειάς ηθικής και πνευματικής κρίσεως.

Από τα βάθη της ψυχής μου εύχομαι εις όλους σας και όλα τα πνευματικά μας τέκνα, τα εγγύς και τα μακράν, και τους πνευματικούς αδελφούς και μάλιστα εις τα αγαπητά μέλη του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής (Π.Χ.Ο.Ο.Ι.), μαζί με τα μέλη των Παραρτημάτων της Ιεραποστολικής αυτής κινήσεως, άφθονα τα θεία δωρήματα, βιοτικά και πνευματικά, του σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού εις έτη πολλά, άγια και ευλογημένα και εκπλήρωσιν κάθε ευσεβούς και ευγενούς πόθου της καρδίας των.

Με πατρικές ευχές
και αγάπη Χριστού
Ο Κυθήρων Σεραφείμ