Ιεραποστολικά

Πασχαλινές Ευχές από το Βεράτι Αλβανίας

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2020

Πρός

Τόν Πανελλήνιον Χριστιανικόν Ὅμιλον

Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Εἰς Ἀθήνας

 

«Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος

καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς, καὶ ἰδοὺ

ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων»

(Ἀποκ. 1, 17-18)

«Ἡ τοῦ Ληστοῦ μετάνοια, τόν παράδεισον ἐσύλησεν,

ὁ δέ θρῆνος τῶν Μυροφόρων τήν χαράν ἐμήνυσεν,

ὅτι ἀνέστης Χριστέ ὁ Θεός, παρέχων τῶ κόσμω τό μέγα ἔλεος.» (Ὑπακοή Ἦχος α΄)

 

Ἀγαπητοί μοι,

Κατά τήν «κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν» τοῦ Πάσχα, συμμορφούμενος μέ τήν προτροπήν τοῦ Ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ «ἄσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα καινόν», δηλαδή πρός τόν νηκοποιόν Ἀναστάντα Σωτήρα Χριστόν, «ψάλατε δή τῷ Ὀνόματι Αὐτοῦ», νοερῶς ἐπικοινωνῶ μέ τήν ἀγάπην Σας, ἀπευθύνων τόν ἀγγελόφθεγγτον καί ἡδύμολπον παιᾶνα τῆς νίκης

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!»

Εὔχομαι ἀπό καρδίας, ὅπως, ὁ ἔνδοξος Νικητής τοῦ θανάτου, ὁ συνθλάσας πύλας Ἅδου καί ἀνοίξας θύραν Παραδείσου, μέ πρῶτον οἰκιστήν τόν εὐγνώμονα Ληστήν, Σᾶς χαρίζη ὑγείαν τήν κατ’ ἄμφω, ἔτη πολλά καί εὐλογημένα καί κατά Θεόν βεβιωμένα, καθώς καί πᾶν ἀγαθόν, οὐράνιον καί βιοτικόν, ἔτι δέ, μέ τό ἀνέσπερον φῶς τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεώς Του, διαλύση τόν φόβον καί τήν ἀγωνίαν, κατά τίς κρίσιμες αὐτές ἡμέρες, πού διέρχεται ἡ ἀνθρωπότης.

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης.

✝ Ο Βερατίου Αυλώνος και Κανίνης Ιγνάτιος