Συλλόγου

Ο Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος Ορθοδόξου Ιεραποστολής σας εύχεται καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα

EΞΗΛΘΕ ΛΑΩΝ ΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΙΝ (O ΘΕΟΣ) ΛΟΓΟΣ

«Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἡμᾶς ὄντας ἐπεσκέψατο, καί τό ἐξ ἡμῶν ἀναλαβών καί ἑνώσας ἑαυτῷ, πάντων ἀνώτερος γέγονεν»

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε 24,294)

Η ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, συνίσταται, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, εἰς τό ἑξῆς γεγονός: Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά εἴμαστε τίποτε, μᾶς ἐπεσκέφθη. Καί ἀφοῦ ἀνέλαβε αὐτό πού ἦταν δικό μας, δηλαδή τήν πεσμένη στήν ἁμαρτία ἀνθρώπινη φύσι μας, καί τήν ἕνωσε μέ τόν ἑαυτό Του, ἔγινε ἀνώτερος ἀπό ὅλους μας ὡς Θεάνθρωπος.

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἱερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Χριστόςκένωσε τόν αυτό Του. Ἐκένωσε τόναυτόν του, δηλαδήταπείνωσε τόναυτό Του καίτσιγινεπάκουος ες τόν Θεόν Πατέρα μέχρι θανάτου. Τό νά γίνη νθρωπος, ἐνεναι Θεός, εναι ταπείνωσις μεγάλη, ἀνέκφραστη, ἀπερίγραπτη. Ποιά θάταν, ὅμως, ἡ ταπείνωσις, ἄνταν μόνο νθρωπος καίνεργοσε τάνθρώπινα;» ρωτᾶ ὁ ἅγιος τοΘεοῦ. Καί προσθέτει: «Ποιά εναιφτώχεια τοΧριστοῦ; Τό τιφόρεσε τόνθρώπινο σμα. Ἔγινε νθρωπος. Ἔπαθεσαπαθε. Βέβαια κενος δένφειλε νά πάθῃ ὅλα ατά, ἐνμες οἱ ἄνθρωποι τόφείλουμε. Γιά μένα τόν δολο, τόνχθρό, τόνχάριστο. Ἀλλά τόσο πολύ μέγάπησε, ὥστε τόναυτό του παρέδωσε στόνπονείδιστο σταυρικό θά­νατο».

Ἄξια ἰδιαίτερης προσοχῆς εἶναι καί τά ἀκόλουθα σχετικά μέ τό θέμα μας λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο­στόμου: «Χριστόςφησε τήν δό­ξα Του γιά νά πλουτίσωμε, ὄχι μέ τόν πλοτο τς Θεότητός Του, ἀλλά μέ τήν φτώχεια πού πρε μέ τήν νανθρώπησί Του…. Ἄν δέν γινόταν κενος φτωχός, δηλαδή ταπεινός νθρωπος, δέν θά γινόμαστεμες πλούσιοι σέ Θεία Χάρι καί Θεϊκή ελογία. Ατό εναι τόξιοθαύμαστο, τιθεληματική φτώχεια τοΘε­ανθρώπουδημιούργησε τόν πνευ­ματικό πλοτο τοχριστιανοῦ ἀνθρώπου».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδέχθη διά τήν σωτηρίαν μας νά ἐνσαρκωθῇ ἐκ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί νά γεννηθῇ ὡς ταπεινός ἄνθρωπος, ἐπεσκέφθη τόν κόσμο καί τήν ἀνθρωπότητα, ἐνῷ δέν τό ἀξίζαμε. Ἐφόρεσε τό ταπεινό ἔνδυμα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, τήν προσέλαβε ὡς Θεάνθρωπος, τήν ἁγίασε καί τήν ἐθέωσε. Ἡ ἰδική Του φτώχεια, μᾶς ἔφερε, ὅπως προείπαμε, τόν ἰδικό μας πνευματικό πλουτισμό, τήν ἀπόκτησι τῆς Θείας Χά­ριτος καί εὐλογίας.

Σήμερα, ἀλλά καί σέ κάθε ἄλλη ἐποχή, εἴμαστε πτωχοί, ὄχι μόνον ὅταν λείπουν τά ὑλικά καί βιοτικά ἀγαθά, ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως ὅταν στερούμεθα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν τῆς Θείας Χάριτος.

ταν δένπάρχειγιοπνευματική ζωή,ὅτανχει νεκρωθῆ ἡ χριστι­ανικήλπίδα, ὅτανπουσιάζῃ ὁ Χριστός. Ὅτανκόμη δένπάρχπνευματική πενα καί δίψα, ὅταν χει φυγαδευθῇ ἡ διπλῆ ἀγάπη: ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό μέ τά γνήσια χαρακτηριστικά της, πούρίζει ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον μας. Ὅταν στό πρόσωπο τοῦ πλησίον μας δέν βλέπωμε τόν Θεό, ἀλλά τόν ἐχθρό μας.

Γιατί τόσος πόνος καί τόση δυστυ­χία στή γῆ ; Γιατί οἱ πολέμοι, οἱ ταραχές καί ὁ ἀλληλοσπαραγμός; Για­τί ἡ κακοποίησις καί κακομε­ταχείρισις τόσων παιδιῶν καί τόσοι σφαγιασμοί ἀγεννήτων παιδιῶν μέ τήν μέθοδο τῶν ἀμβλώσεων καί ἐκτρώσεων; Ἀσφαλῶς, ὄχι διότι ὑπάρχει ἡ ὑλική φτώχεια, ἀλλά διότι ἐπικρατεῖ ἡ ψυχική φτώχεια καί ἡ ἀπουσία ἀπό τή ζωή μας τοῦ πτωχεύσαντος μέ τήν θέλησί Του Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἴθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νά κατανοήσωμε τήν μεγάλη καί τραγική γιά τή ζωή μας ἔλλειψι καί ἀπουσία τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Θεοῦ, τῆς Θεί­ας δυνάμεως καί τοῦ Θείου φωτισμοῦ. Νά προστρέξωμε μέ ἐλπίδα, προσδο­κία καί ἐμπιστοσύνη εἰς τόν Πανάγαθο Θεό, τήν πηγή καί τόν χορηγό παντός ἀγαθοῦ. Καί μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις νά ὑπερβοῦμε τήν ἠθικοπνευματική κρίσι τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά καί τόν «ἐφιάλτη» τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, εἰς τρόπον ὥστε νά ἐξέλθωμε δυναμωμένοι καί ἀνακαινισμένοι ψυχικά ἀπό τήν με­γάλη δοκιμασία τῶν καιρῶν μας.

Πλούσια τά θεῖα δωρήματα τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο, στούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς τιμίους Ἱεραποστόλους, καθώς ἐπίσης καί σέ ὅλα τά μέλη τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί ὅλους τούς φίλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Μέ ἑόρτιες εὐχές καί ἀγάπη

Πνευματικός τοΠ.Χ.Ο.Ο.Ι.

Κυθήρων Σεραφείμ