Διάφορα

Ι.Μ. Κυθήρων: Αὐθαίρετη, προκλητικὴ καὶ παράνομη ἡ ἀπόφαση τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Ρωμηοσύνης σὲ τέμενος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX  :2736031202

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

    Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 21ην Ἰουλίου 2020 καί ὥραν 11ην π.μ., εἰς τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν μας Σύναξιν, ἀντί τῆς κατά μῆνα Ἰούλιον Τακτικῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως -κωλυομένης πρός τό παρόν λόγῳ τῶν ἰσχυόντων περιοριστικῶν μέτρων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ-, εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας – Κυθήρων, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, καί ἀσχοληθέντες μέ θέματα ποιμαντικῆς διακονίας, συνετάξαμεν καί συνεψηφίσαμεν τό ἀκόλουθον ψήφισμα:

     1.Συμμεριζόμεθα ἐκ βάθους ψυχῆς καί συναλγοῦμεν μέ ὅλους τούς ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος Ὀρθοδόξους Ἕλληνας συμπατριῶτες μας, ἀλλά καί μέ τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὐσεβεῖς καί Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, καί τούς Χριστιανούς τοῦ σύμπαντος κόσμου, διά τήν αὐθαίρετον, προκλητικήν, ἀντιδεοντολογικήν καί παράνομον ἀπόφασιν τῆς πρός ἀνατολάς γείτονος χώρας διά τήν παρά πᾶσαν ἔννοιαν δικαίου καί ἠθικῆς μετατροπήν τοῦ ἱστορικοῦ, περικαλλοῦς καί περιδόξου βυζαντινοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Ρωμηοσύνης, εἰς μουσουλμανικόν τέμενος (τζαμί).

     Θεωροῦμεν ὡς βεβήλωσιν καί βάναυσον προσβολήν τῆς ἱερότητος τοῦ παγκοσμίου ἀκτινοβολίας, τιμῆς καί ἀναγνωρίσεως Ἱερωτάτου αὐτοῦ Βυζαντινοῦ – Ἐκκλησιαστικοῦ Μνημείου, τήν μελετωμένην διά τήν 24ην Ἰουλίου ἐ.ἔ., -ἀποφράδα ὄντως διά τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν κόσμον ἡμέραν- καί διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν εἰς Ἀνατολήν καί Δύσιν, Βορρᾶν καί Νότον, πρός πάντας τούς ἁρμοδίους καί ὑπευθύνους νά ἐπιβάλουν τήν ἠθικήν τάξιν καί εὐπρέπειαν εἰς τούς ἀφηνιάσαντας ἡγήτορας τῆς γειτονικῆς χώρας.

     2.Ἀποφασίζομεν τήν νύκτα τῆς προσεχοῦς Πέμπτης (23 Ἰουλίου 2020) καί ὥραν 9 μ.μ. νά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης μέχρι τήν 1ην μεταμεσονύκτιον ὥραν. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία αὐτῆς τῆς Ἀγρυπνίας θά περιλαμβάνῃ τόν Ἀκάθιστον Ὕμνον καί τήν νέαν Ἀκολουθίαν εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν Ἀνωνύμων Μαρτύρων τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἐσφάγησαν ὑπό τῶν Ἀγαρηνῶν ἐντός τοῦ μεγαλειώδους Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας κατά τήν κατάθλιπτον ἐκείνην ἡμέραν τῆς Ἁλώσεως (29 Μαΐου 1453). Μετά τήν Ἱεράν Ἀγρυπνίαν, τήν ἄλλην ἡμέραν (Παρασκευή 24 Ἰουλίου καί ὥραν 11π.μ.), ἐάν τελικῶς πραγματοποιηθῇ ἡ βεβήλωσης τῆς «Μεγάλης Ἐκκλησίας» ὑπό τῶν ἀλλοθρήσκων θά ἠχήσουν πένθιμα οἱ καμπάνες εἰς τά Κύθηρα καί τά Ἀντικυθήρα, καί

     3.Κατά τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Ἀγρυπνίαν θά ἀναπεμφθοῦν δεήσεις καί ἱκεσίαι καί ὑπέρ τῆς ταχείας ἀπαλλαγῆς τῆς ἀνθρωπότητος καί ὅλου σχεδόν τοῦ πλανήτου μας τάς ἀπό τήν δεινήν μάστιγα τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία ἰδιαιτέρως μαστίζει τάς ἠπείρους Ἀμερικῆς, Εὐρώπης καί Ἀσίας.

     Δοξάζομεν πάλιν καί πολλάκις τόν Παντοδύναμον καί Πανοικτίρμονα Τριαδικόν Θεόν μας καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν τήν Μεγαλόχαρη τῶν Μυρτιδίων, τήν Παναγίαν μας τήν Μυρτιδιώτισσαν καί τούς Τοπικούς μας Ἁγίους, διότι περιεθρίγκωσαν καί περιεφρούρησαν τά Παναγιοσκέπαστα καί Ἁγιοφρούρητα νησιά μας, τά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα, ἀπό τήν λοιμώδη νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ, χωρίς νά ὑπάρξῃ μέχρι στιγμῆς οὐδέν κροῦσμα ἤ θῦμα. Καί ἐκτενῶς παρακαλοῦμεν ἡ κραταιά σκέπη καί Προστάτις καί βοηθός τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους μας καί τοῦ σύμπαντος κόσμου Παναγία Δέσποινα Θεοτόκος μέ τάς Θεομητορικάς πρεσβείας της νά ἀπελάσῃ μακράν τό ταχύτερον πᾶσαν λοιμικήν ἀσθένειαν, συμφοράν καί ταλαιπωρίαν ἀπό τόν λαόν αὐτῆς καί τήν κληρονομίαν της, μή ἐπιτρέπουσα πλέον τήν ἐπάνοδον εἰς τήν παρελθοῦσαν τετράμηνον δεινήν δοκιμασίαν μας.

     Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν καί ἡ κραταιά Προστασία τῆς Θεομήτορος ἄς ἐπιδαψιλεύσουν τά κρείττονα καί τά τῷ Θεῷ εὐάρεστα.

     Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

                                                                     Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης
                                                                     Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου
                                                                     Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος
                                                                     Πρωτ.Πέτρος Μαριτος – Ἰατρός
                                                                     Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων            Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
                Σεραφείμ                                   Πρωτ. Θεολόγος Παντελῆς

                                                                     Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος
                                                                     Οκονόμος Γεώργιος δικημενάκης
                                                                     Οκονόμος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος
                                                                     Ἱερεύς Παλος Καλλίκας
                                                                     Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης
                                                                     Διάκονος Παναγιώτης Σκλάβος

 

https://www.imkythiron.gr/index.php/eidiseis/teleftaia-nea/5436-psifisma-klirikon-ieras-mitropoleos-kythiron-antikythiron-tis-21-7-2020