Ιεραποστολικά

Ιεραποστολή στη Σιγκαπούρη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιγκαπού­ρης ἱδρύθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔτος 2008, δι’ἀποσπάσεως ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ. Ὑπό τήν πνευματική της δικαιοδοσία πε­ριλαμβάνει τήν Σιγκαπούρη, τήν Ἰνδονησία, τήν Μαλαισία, τό Μπρουνέϊ, τό Τιμόρ, τίς Μαλδίβες νήσους, τό Μπαγκλαντές, τό Νεπάλ, τήν Ἰνδία, τό Πακιστάν, τήν Σρί Λάνκα καί τό Ἀφγανιστάν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις πραγ­ματοποιεῖ ἱεραποστολικό ἔργο δίνοντας τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, στηρίζει τούς λιγοστούς Ἕλληνες πού ζοῦν στίς χῶρες αὐτές, καί δραστηριοποιεῖται δυναμικά στούς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας, τῆς ὑγείας καί τῆς ἐκπαιδεύσεως. Στήν Νοτιο Ἀσία ὑπάρχουν μεγά­λες ἀνισότητες. Ἡ ἀλαζονεία τοῦ πλούτου καί ἡ ἀπόλυτη ἐξαθλίωση. Στήν περιοχή αὐτή τοῦ πλανήτη μας ἑκατομμύρια ἄνθρωποι παραμένουν ἄστεγοι, ζοῦν χωρίς τίς στοιχειώδεις συνθῆκες ὑγιεινῆς, χωρίς πρόσβα­ση σέ καθαρό πόσιμο νερό, χωρίς ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ὁ μέσος ὅρος ζωῆς εἶναι πολύ μικρός ἐξαιτίας τῶν διαφόρων ἀσθενειῶν καί τῆς ἀβιταμίνωσης. Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, καί κυρίως γυναῖκες, δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά μορφωθοῦν καί νά ἔχουν ἴσες εὐκαιρίες γιά μία ἀνθρώπινη ζωή.Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιγκαπούρης προσπαθεῖ μέσα ἀπό τά φιλανθρωπικά τηςπρογράμματα νά δίνει καθημερινά Ἀγάπη, Ἐλπίδα καί Ζωή. Στόν τομέα τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας ἀναπτύσσει εὐρύτατη κοι­νωνική καί ἀνθρωπιστική δραστη­ριότητα, διανέμοντας τόνους τροφί­μων καί χιλιάδες δέματα, μέ ἰματισμό, ὑποδήματα, οἰκιακά σκεύη, φάρμακα, καί εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς. Προ­σφέρει καθημερινά γάλα, μπισκότα καί βιταμίνες σέ δεκάδες παιδιά «τῶν σκουπιδιῶν». Κτίζει σπίτια γιά πολύτε­κνες ἄπορες οἰκογένειες, πού κυριολε­κτικά ζοῦν στόν δρόμο. Πραγματοποιεῖ γεωτρήσεις σέ περιοχές τῆς Ἰνδίας, τῆς Ἰνδονησίας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουν καθαρό πόσιμο νερό χιλιάδες ἄνθρωποι. Συντηρεῖ στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας Ὀρφανοτροφεῖα μέ 102 κορίτσια καί 58 αγόρια καί στήν Ἰνδονησία δύο Οἰκοτροφεῖα γιά 200 καί πλέον ὀρφανά καί ἄπορα παιδιά.

Στόν τομέα τῆς Ὑγείας ἀναπτύσσει δραστηριότητα μέ τήν δημιουργία ἐννέα ἰατρείων σέ Ἰνδία καί Ἰνδονησία καί ενός Ὀδοντιατρείου. Στήν Καλκού­τα λειτουργεί καί ἡ Ὀφθαλμολογική Κλι­νική. Διοργανώνει ἰατρικές ἀποστολές καί δωρεάν διανομή φαρμάκων σέ δι­άφορες δυσπρόσιτες περιοχές. Τήν πε­ρίοδο μετά τό φονικό τσουνάμι ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἔκτισε Κλινική στό νησί Νίας καί πραγματοποίησε πρόγραμμα ψυχολογικῆς ὑποστήριξης τῶν θυμά­των καί ἰδίως τῶν παιδιῶν. Παρεῖχε ὑλική καί ψυχολογική ὑποστήριξη στούς Ἕλληνες, πού νοσηλεύθηκαν σέ Νοσοκομεῖα τῆς Ταϋλάνδης. Ἔχει πραγματοποιήσει προγράμματα περί­θαλψης ἀτόμων πού πάσχουν ἀπό AIDS καθώς ἐπίσης καί προγράμματα προστασίας κακοποιημένων γυναικῶν.

Στό τομέα τῆς Ἐκπαίδευσης ἡ Ἱερά Μητρόπολις δραστηριοποιεῖται μέ τήν ἵδρυση καί λειτουργία Νηπιαγωγεί­ων, Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασί­ου, Τεχνικῶν Σχολῶν, Πολυτεχνικῆς Ἀκαδημίας, Θεολογικοῦ Σεμιναρίου καί μέ τήν λειτουργία εἰδικῶν προ­γραμμάτων γιά ἀναλφάβητους. Τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως Σιγκαπούρης λειτουργοῦν στήν Ἰνδία, Ἰνδονησία καί Πακι­στάν. Συνοπτικά λειτουργοῦν: 3 Νηπιαγωγεῖα, 10 Δημοτικά Σχολεῖα, 1 Γυμνάσιο, 2 Τεχνικές Σχολές, 1 Πο­λυτεχνική Ἀκαδημία, 1 Θεολογικό Σεμινάριο. Σύντομα θά λειτουργήσει καί ἡ Σχολή γιά τυφλά παιδιά στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν μισθοδοσία ὅσων ἐργάζονται στά φιλανθρωπικά ἱδρύματά της, γιά τήν συντήρηση τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί τόν ἐξοπλισμό τῶν διαφόρων ἱδρυμάτων. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις προσφέρει πλήρεις ὑποτροφίες σέ μαθητές καί σπου­δαστές καί παρέχει δωρεάν σχολι­κά εἶδη καί βιβλία. Οἱ μαθητές και οἱ σπουδαστές τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προέρχονται ἀπό ἄπορες οἰκογένειες, ἤ εἶναι παιδιά ὀρφανά καί ἄστεγα. Τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως δέχονται μαθητές χωρίς νά κάμουν ὁποιαδήποτε διάκριση. Ἐπίσης ὅλες οἱ φιλανθρωπικές δρα­στηριότητες καί τά ποικίλα προγράμ­ματα ἀπευθύνονται πρός ὅλους χωρίς νά γίνεται ὁποιαδήποτε διάκριση.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιγκαπού­ρης καί Νοτίου Ἀσίαςς γιά τήν συ­ντήρηση καί τήν λειτουργία τῶν φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων της, στηρίζεται ἀποκλειστικά στίς δωρε­ές τῶν φίλων τοῦ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου, ἀφοῦ δέν διαθέτει ἄλλους οἰκονομικούς πόρους καί μέσα γιά νά στηρίξει τό ἔργο της. Τό κόστος ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων ἀνέρχεται σέ 750.000 εὐρώ ἐτησίως.

Κυρίως, γιά τά παιδιά, πού γεννήθηκαν στούς δρόμους, πού δέν ἔμαθαν ποτέ τί σημαίνει ἡ θαλπωρή τοῦ σπιτιοῦ, ἡ μυρωδιά τοῦ ζεστοῦ φαγητοῦ, ἡ δυνα­τότητα νά διαβάζουν καί νά γράφουν!

γιά τις ἄστεγες οἰκογένειες, πού κοιμοῦνται στούς δρόμους καί προσπαθοῦν νά προστατευθοῦν ἀπό τόν ἥλιο καί τήν βροχή μέ κλαριά δέ­ντρων καί χαρτόκουτα!

γιά τίς γυναῖκες, πού κακοποι­οῦνται, πού δέν ἔχουν δικαιώματα, πού ἀποκλείονται ἀπό τήν μόρφωση, πού στενάζουν κάτω ἀπό τήν στυγνή ἐκμετάλλευση!

γιά τους ἀσθενεῖς, πού ἔρχονται ἀντιμέτωποι μέ τόν θάνατο γιατί δέν ὑπάρχει ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη!

γιά τά παιδιά καί οἱ ἐνήλικες πού καθημερινά ἀγωνίζονται γιά μιά ἀξιοπρεπῆ ζωή!

Ἡ ἀγάπη ὅλων μας μπορεῖ νά γίνει ἀχτίδα ἐλπίδας καί ζωῆς γιά χιλιάδες ἀνθρώπους στήν Νοτιο Ἀσία.

«ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ»