Ιεραποστολικά

Ιερά Μητρόπολις Βερατίου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Κύριος της δόξης από ανεκδήγητον φιλανθρωπίαν κινούμενος εφανερώθη εις την γην, η κτίσις αναγνωρίσασα Αυτόν τον ύμνησεν επιφανέντα.

Τα όρη εσκίρτησαν, «τα δέντρα συνεκρότησαν τοις κλάδοις» και οι άγγελοι καταγγέλλοντες την θείαν και υπερφυεστάτην Γέννησιν Αυτού εκ Πνεύματος Αγίου και της Υπεραγίας Θεοτόκου ευηγγελίζοντο την χαράν της σωτηρίας, της νέας κτίσεως και αιωνίου βασιλείας.

Με την μοναδικήν ευκαιρίαν της ευσήμου Εορτής έχομεν την ιδιαιτέραν χαράν να επικοινωνήσωμεν νοερώς μαζί σας ευχόμενοι υγείαν, μακροημέρευσιν, δύναμιν και χάριν και το νέον έτος της Χρηστότητος Αυτού ειρηνικόν και μεστόν πάσης αγαθωσύνης.

Με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης ελάβαμε και τα ποικίλα δώρα της αγάπης σας: Είδη τροφίμων – ρουχισμού, Εκκλησιαστικών ειδών, σχολικών ειδών, χάρτου, ειδών υγιεινής και άλλων, συνολικού βάρους 8 τόνων τα οποία διετέθησαν υπό της ιεράς ημών Μητροπόλεως εις διαφόρους ανάγκας ως κάτωθι:

  1. Κέντρον νέων παιδιών με ειδικές ανάγκες, Βερατίου.
  2. Σύλλογος δωρητών αίματος, Βερατίου.
  3. Ερυθρός Σταυρός Βερατίου.
  4. Το σπίτι των ηλικιωμένων. Φίερ.
  5. Σύλλογος προστασίας ορφανών Λούσνια.
  6. Ψυχιατρική Κλινική. Αυλών.
  7. Το σπίτι των παιδιών. Αυλών.
  8. Σύλλογος Παραπληγικών. Βερατίου.
  9. 9. Σύλλογος τυφλών. Αυλώνος.
  10. Σύλλογος τυφλών Βερατίου.

Όλα αυτά τα είδη βοηθημάτων παρέχουν μεγάλην ανακούφισιν και παρηγορίαν εις τους αναξιοπαθούντας παραλήπτας και το φως της χαράς και της ελπίδος ανθίζει εις τα πρόσωπά των, καθ’ ότι υπάρχουν άνθρωποι που με χριστιανικά – φιλανθρωπικά αισθήματα τους σκέπτονται και ενδιαφέρονται γι’ αυτούς. Μαζί με τις ευχαριστίες τους, δεχθήτε παρακαλώ και τις προσωπικές μας ευχαριστίες, διότι μας καθιστάτε κοινωνούς και συνεργούς της χαράς σας στην διανομή των δώρων της αγάπης σας, αλλά και στις προσευχές των, όπως Κύριος ο Θεός δεχθεί την προσφοράν σας σαν θυμίαμα εύοσμον εις το υπερουράνιον θυσιατήριον Αυτού και «αντικαταπέμπη εις υμάς πλουσίαν την χάριν Του, πληθύνων εν αγαθοίς την ζωήν υμών».

Κλείνω την παρούσαν μου με τον εόρτιον ύμνον -μεταφρασμένον- και μήνυμα μεθεόρτιον:
«Χριστιανοί πιστοί, ας κρατήσουμε την καθαρότητα με τη χάρη και σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί καθώς τον παλαιό καιρό οι Εβραίοι γλύτωσαν απ’ τον αφανισμό με το ματωμένο σημάδι στο ανώφλι της πόρτας τους, έτσι και σε μας τούτο το θείο λουτρό της αναγεννήσεώς μας θα γίνει πέρασμα μέσα από το οποίο θ’ αντικρύσουμε το ανέσπερο φως της Αγίας Τριάδας».

Μετ’ ευχών και αγάπης
Χριστού επιφανέντος
Ο Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης
Ιγνάτιος