Συλλόγου

Η Λαμπροφόρος Εορτή της Αναστάσεως του Σωτήρος μας

Ο Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος Ορθοδόξου Ιεραποστολής σας εύχεται Ευλογημένο Άγιο Πάσχα

 

«Ἑορτάσωμεν τήν ἑορτήν ταύτην τήν μεγίστην καί λαμπράν, ἐν ᾗ ἀνέστη ὁ Κύριος. Ἑορτάσωμεν δέ αὐτήν φαιδρῶς ὁμοῦ καί θεοσεβῶς.»

(Ἁγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου,Ε.Π.Ε36,158)

Μεγίστη καί λαμπρά ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρί­ου μας, «ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρις πανηγύρεων»

Μεγίστη, διότι εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ὅλων τῶν ἑορτῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί λαμπρά, διότι ὑπερέχει ὅλων τῶν ἄλλων κατά τήν ἱερότητα καί λα­μπρότητα. Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ χαρίζει εἰς τήν Πασχάλιον αὐτήν ἑορτήν ἰδιαιτέραν μεγαλειότητα καί αἴγλην πνευματικήν.

Δι’ αὐτούς τούς λόγους καλούμεθα ὅλοι οἱ πιστοί νά ἑορτάσωμεν τήν ἐξόχως μεγάλην καί λαμπράν αὐτήν Πασχάλι­ον ἡμέραν «φαιδρῶς καί θεοσεβῶς». Μέ χαρμόσυνα καί ἱλαρά πρόσωπα καί μέ πολλή σεμνότητα καί θεοσέβεια.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ πυρακτώνει τήν πίστιν μας εἰς τόν Ἀναστάντα θριαμβευτή καί τονώνει τήν ἀληθινή θεοσέβεια. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι κοινή χαρά καί κοινή ἑορτή. Κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυ­σόστομο εἶναι «ἑορτή τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ. Χαίρουν οἱ Ἄγγελοι καί οἱ Ἀρχάγγελοι καί ὁ Δημιουργός ὅλων τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων συνεορτάζει μαζί μας. Ἀνέστη ὁ Κύριος καί συνανέστησε μαζί του ὅλην τήν οἰκουμένην».

Τήν Ἀναστάσιμη χαρά ὁ ἱερός Χρυ­σόστομος τήν ἑστιάζει εἰς τήν νίκη κατά τοῦ θανάτου καί τήν ἀπόκτησι τῆς ἀθανασίας. «Σήμερα ἑορτάζουμε τά λαμπρά νικητήρια μας. Ἀπό θνητοί ἔχουμε γίνει ἀθάνατοι. Ἀπό πεσμένοι ἀναστηθήκαμε. Ἀπό ἡττημένοι γίναμε νικητές». Καί, στή συνέχεια, αἰτιολογεῖ τήν μεγάλη αὐτή χαρά ὡς ἑξῆς: «Σήμερα (ἡμέρα τοῦ Πάσχα) σέ ὅλη τήν οἰκουμένη ἐπικρατεῖ χαρά καί θεία εὐφροσύνη. Σήμερα ὅλοι οἱ Ἄγγελοι καί ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις συναγάλλονται γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων». Λυτρω­τική λοιπόν ἡ Πασχαλινή χαρά καί εὐφροσύνη .

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἑορτάσωμε «φαιδρῶς καί θεοσεβῶς» τό Ἅγιον Πάσχα. Μέ κατάνυξι καί ἀγαλλίασι ψυχῆς, μέ μέθεξι καρδιᾶς καί μέ εὐγνώμονα αἰσθήματα πρός τόν «δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο καί Θεό μας».

Αὐτόν τόν θεοφιλῆ καί θεάρεστο ἑορτασμό δέν πρέπει ἐπ΄ οὐδενί λόγῳ νά ἀνακόψῃ ἤ νά ἀναστείλῃ ἡ παρατεινόμε-νη οἰκονομική κρίσις τῆς πατρίδος μας καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία προ­έκυψε ἀπό τήν χρόνια ἠθικοπνευματική κρίσι τῶν καιρῶν μας. Μέ τήν χριστια­νική πίστι, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη, ἀλλά καί μέ τήν ὑπομονή καί τήν θερμή προσευχή μας ὅλα θά τά ἀντιπαρέλθωμε μέ τήν χάρι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου νά ἔχετε πλούσια τά θεῖα δωρήματα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί τήν θεϊκή Του εὐλογία. Τό ἀνέσπερο θεῖο φῶς τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως νά καταυγάζῃ πλούσια τόν νοῦν, τήν ψυχή καί τήν καρδιά σας. Καί ἡ Ἀναστάσιμη χαρά, ἡ λυτρωτική Πα­σχαλινή χαρά, νά εὐφραίνῃ τήν ὕπαρξί σας διά νά ἑορτάζωμε τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας θεάρεστα καί πνευματικά.

Ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας νά εἶναι σέ ὅλους σας καί ἰδιαίτερα στούς προσφιλεῖς ναυτικούς μας, πού ταξιδεύ­ουν στίς θάλασσες καί τούς ὠκεανούς. Νά ἁπλωθῆ σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλά-τη τῆς γῆς, στίς χῶρες τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, τούς προσφιλεῖς μας ἱεραποστόλους καί ὅλους τούς ἐκεῖσε εὐσεβεῖς καί Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί τό ἀνέσπερο Ἀναστάσιμο φῶς νά πληροῦν τίς καρδιές καί τήν ζωή ὅλων μας.

Μέ πατρικές Ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ