Ιεραποστολικά

Ευχές από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κινσάσας Θεοδόσιο

Αγαπητοί αδελφοί

Ἐπικειμένης τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἂς πλημμυρίσουν οἱ ψυχές μας ἀπὸ εὐγνωμοσύνην πρὸς τὸν γεννηθέντα Λυτρωτήν, διότι ὑπάρχει πλέον ἡ δυνατότης, ἐὰν καθαρίσωμεν τὴν καρδίαν μας, νὰ γεννηθῆ καὶ ἐντὸς ἠμῶν. Τοιουτοτρόπως ἀνοίγει ὁ δρόμος τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ἀνυψούμεθα ἀπὸ τὰ γήινα.

Εὔχομαι ὁλοψύχως ἐντὸς ὑμῶν καὶ ἐντὸς τῶν πιστῶν ὑμῶν νὰ συντελῆται «τὸ μέγα της εὐσέβειας μυστήριον»,ἤτοι νά ἀπεκδυώμεθα τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδυώμεθα τὸν νέον, ὅπου «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός».

Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ὅπως δέησθε διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῆς Βσιλείας τοῦ Θεοῦ εἰς ἅπαντα τὸν ἀγρὸν τῆς Μητροπόλεώς μας, διότι κάθε βεβαπτισμένος χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καὶ δὲν βλέπει εἰς τὰ ὀπίσω, «εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»!

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης

Ο ΚΙΝΣΑΣΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ