Άνοιγμα κουμπαράδων υπέρ ανεγέρσεως Ιερών Ναών εις Ασίαν & Αφρικήν Την 8/4/13, η Επιτροπή Ανοίγματος Κουμπαράδων, συνελθούσα άνοιξε 17 κουμπαράδες & καταμέτρησε το περιεχόμενον, το…
Περισσότερα