Θεός το τεχθέν, η δε Μήτηρ Παρθένος «Θεός το τεχθέν, η δε Μήτηρ Παρθένος• Τι μείζον άλλο καινόν είδεν η κτίσις;» (Στίχοι Συναξαρίου εορτής Χριστουγέννων)…
Περισσότερα